Vision

Bakgrund: 

Mot bakgrund av den torra sommaren 2018 beslutade nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) att inrätta en arbetsgrupp för att undersöka de utmaningar det nordiska skogsbruket står inför i en framtid med mer extrema väderförhållanden. I gruppen ingick representanter från Finland, Norge, Island, Danmark och Sverige. Gruppen leddes av Sverige, men sekretariaten för Nordic Forest Research (SNS) och Nordiska ministerrådet bistod i det operativa arbetet.

Som ett resultat av detta blev rapporten Det nordiska skogsbruket – utmaningar i en framtid präglad av extremväder klar sommaren 2019, där konkreta nordiska samarbetsområden som kan bidra till ett mer motståndskraftigt nordiskt skogsbruk föreslås.

Nordiska ämbetsmannakommittén för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (ÄK-FJLS) gav mot bakgrund av rapporten SNS i uppgift att etablera ett permanent nordiskt nätverk, för förebyggande och bekämpning av skogsbrand: Det nordiska nätverket för skogs- och vegetationsbrand. Nätverket initierades 2020 och träffas två gånger årligen, en gång före brandsäsongen och en gång efter.

 

Syfte och vision med nätverket: 

De nordiska länderna har liknande miljöförhållanden, språk, kultur och även en lång tradition av samarbete över landsgränserna. Nätverket består av ett trettiotal medlemmar från departement, relevanta myndigheter, akademi, näringsliv, statliga aktörer och operativt ansvariga inom brandbekämpning i skog och mark i de nordiska länderna.

Syftet med nätverket är att skapa och upprätthålla ett permanent, nordiskt beredskaps- och samarbetsnätverk, där utbyte av erfarenheter och kunskap över landsgränserna möjliggör en effektiv hantering av framtida problematik kring skogs- och vegetationsbränder.

Vår vision är att nätverket ska utgöra den självklara mötespunkten för nordiskt samarbete inom skogs- och vegetationsbrand. Nätverket ska utgöra en samhällsviktig kunskapsbas där de nordiska länderna drar nytta av varandras erfarenheter kring förebyggande åtgärder samt hantering av bränder. Nätverket ska också bidra till att skapa kunskap om brandanpassning av skogen till det framtida klimatet, detta för att säkerställa liv, miljö, naturvärden och konkurrenskraft samt bidra till en framtida hållbar bioekonomi i Norden.

 

Milestones 2021: 

Nätverket kommer via en litteraturstudie sammanställa kunskapsläget kring förebyggande åtgärder för att skydda skogar från bränder i ett varmare klimat.

Vidare kommer en samlingsplats för nätverket skapas genom en webbsida där informationsmaterial samlas och relevant information presenteras. Nätverket kommer att bjuda in till två nätverksträffar under året för att utbyta ny kunskap inom området och underlätta för framtida samarbete mellan ingående organisationer vid kommande bränder.

 

April 2021